ALGOL е език за програмиране, разработен през 1958. Името му идва от Algorithmic Language, заради алгоритмичните дефиниции на проблемите. Може да се разглежда като конкурент на FORTRAN и предшественик на Pascal. Използва думи като ограничители на блокове и е първият език, в който се употребява двойката begin-end.
   Съществуват три официални версии на езика: ALGOL 58, ALGOL 60 и ALGOL 68. От трите ALGOL 60 е с най-голямо влияние — от него произлиза ALGOL W, който е използван от Никлаус Вирт при разработката на Pascal.
ALGOL
Hallo world на ALGOL
 
BEGIN
FILE F (KIND=REMOTE);
EBCDIC ARRAY E [0:11];
REPLACE E BY "HELLO WORLD!";
WHILE TRUE DO
  BEGIN
  WRITE (F, *, E);
  END;
END.
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC